việc làm vui

Tại sao nhà tuyển dụng không bao giờ tuyển ứng viên nào thông minh nhất?
Không có lý nào thuê người tài giỏi mà còn phải nói cho họ biết họ phải làm những gì. Chúng ta phải thuê người tài giỏi để họ nói cho chúng ta biết phải làm gì